--~= Partner =~--

OUTDOOR.SK

--~= Sponzor =~--

Slovenské elektráne, a.s.

NESTLE.SK

--~= Reklama =~--

 
Zdiel’aj!
Zdielaj na FACEBOOK Vybrali.sme Google
 
Bolo tu: turistov.

 

MENU \ Články - Informácie \ Turistika a VHT \ Turistické značy

Turistické smerovky, tabuľky, značky.
SmerovkaSmerovka peších turistických trás má spravidla trojriadkový text s časovými údajmi. Úseky vhodné na lyžiarsku turistiku sú označené piktogramom lyžiarskeho turistu. Okrem toho v záhlaví smerovky je skratka organizácie, ktorá smerovku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu smerovky je uvedený rok jej výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značkovanej trasy; za lomkou je číslo, ktoré udáva vzdialenosť daného TIM od východiska trasy v km. Ak je smerovka určená pre pomenovanú trasu, v záhlaví sa uvádza jej názov (Štefánikova magistrála, Cesta hrdinov SNP, …), potom je skratka organizácie (KST) v strede päty smerovky. Ak je turistická značkovaná trasa súčasťou európskej alebo medzinárodnej diaľkovej trasy, jej číslo je uvedené vo farebnom hrote. Smerovka peších turistických trás je natretá krémovou (alebo bielou) farbou.
SSmerovkamerovka lyžiarskej značkovanej trasy má spravidla trojriadkový text. Vzdialenosť postupných cieľov na značkovanej trase sa uvádza v kilometroch. Smerovky lyžiarskych turistických trás sú oranžové a v záhlaví majú označenie „LYŽIARSKA TRASA KST“.
SmSmerovkaerovka cykloturistickej značkovanej trasy má spravidla dvojriadkový text. Vzdialenosť postupných cieľov na značkovanej trase sa uvádza v kilometroch. Smerovky cykloturistických trás sú žlté a majú v záhlaví označenie „CYKLOTRASA KST“.
TabulkaTabuľka miestneho názvu obsahuje názov turistického informačného miesta (TIM) a jeho nadmorskú výšku. V strede záhlavia tabuľky je skratka organizácie, ktorá tabuľku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu tabuľky sa uvádza rok výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značkovanej trasy; za lomkou je vzdialenosť daného TIM od východiska trasy v km. Na informačnej alebo výstražnej tabuľke je namiesto názvu TIM a jeho nadmorskej výšky informačný alebo výstražný text (napr. upozornenie na prírodnú, kultúrnu alebo historickú zaujímavosť, upozornenie na uzáver trasy, na nebezpečné miesta a pod.). Tabuľky miestneho názvu, ako aj tabuľky (výstražná, informačná a pod.) peších turistických trás sú natreté krémovou (alebo bielou) farbou. Tabuľky určené pre samostatné lyžiarske trasy sú oranžovej farby, tabuľky určené pre samostatné cyklotrasy sú žltej farby.

Sample Image

Pásová značka

Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

Sample Image

Šípka

Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.

Sample Image

Viacfarebná značka

Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.

Sample Image

Miestna značka

Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.

Sample Image

Koncová značka

Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.

Sample Image

Značka k prameňu, k studničke

Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!
Sample Image

Značka k miestu s rozhľadom, k vrcholu

Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.
Sample Image

Značka k zrúcanine

Značka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.

Sample Image
Značka k inému objektu
Odbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.
Sample Image

Značka náučného chodníka

Značka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.

Sample Image
Zastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.
Sample Image

Lyžiarska turistická značka

Na lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.

Sample Image

Cykloturistická značka

Na vyznačenie terénnych cykloturistických trás KST sa používa pásová značka, šípka a koncová značka. Cykloturistické značky majú rovnaký tvar ako značky pre pešiu turistiku a ich  rozmery sú 140 x 140 mm. Vodiace farby sú červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba cykloturistických značiek je žltá.